ናብቲ ዞባ VAUD (ቫዉድ) እንቋዕ ብደሓን መጻእካ

ብሮሹር (ሓጺር ናይ ጽሑፍ መግለጺ) ብቛንቋ ትግርኛ / Brochure en Tigrigna

ንስኻ ሕጂ ኣብቲ ዞባ Vaud ኣቲኻ ኣለኻ።

ሓደ ክሎም እቶም ኣድለይቲ መስርሓት ዘቕርብ (ንስኻ ኣብዚ ኸምዘለኻ ካልኦት ሰባት ከምዝፈልጡ ምግባር፡ ንደቅኻ ኣብ ቤት-ትምህርቲ ምምዝጋብ፡ ስራሕ ምርካብ፡ ወዘተ…) ብሮሹር ንኽሕግዘካ ምእንቲ ተዳልዩ ኣሎ።

ንሱ ኣብቲ ዞባ ምእታውካ ዝሓሸ ንምግባሩ ጠቐምቲ ሓበሬታታት ናይ ቋንቋ ፈረንሳ ትምህርታት፡ ህዝባዊ መጓዓዝያታት፡ ናይ ዕረፍቲ ንጥፈታት ወይ እቶም ናይ ጥዕና ትሕተ-ቕርጽታት እውን ዘጠቓለለ እዩ።

ክሎም እዞም ግብራዊ ሓበሬታት እዚኦም ብኽልቲኡ ብቛንቋ ፈረንሳን እንግሊዝን ኣብቲ መርበብ ሓበሬታ ይርከቡ።